magazine available 中文版

BRDG — An Exclusive Walkthrough 2011-2014 (3:45)

Series of videos walkthrough with commentary

01. Audio Facelizer
02. SyncBody(VJ set)
03. INFINITY
04. Live : Omodaka / VJ Takuya Hosogane
05. Exit Through
06. Live : Nyolfen / VJ irishoak
07. Wonderwall
08. NERDZ ERA / VJ lisglitch
09. Wonderwall
10. Live : umio / VJ Yasuyuki Yoshida
11 .Dream Land
12. Glitchitecture
13. Sunshine
14. NERDZ ERA / VJ lisglitch
15. Live : Yaporigami / VJ Yousuke Fuyama
16. primitive mind
17. Live : DUB-Russell / VJ Akihiko Taniguchi
18. SyncBody(VJ set) Music: Devecly Bitte
Edit: Kota Yamaji Produced by BRDG

sponsored articles
more articles