MUSEUM by SHIFT

MUSEUM by SHIFT — Hokkaido, Japan — South 3 East 2, Chuo-ku, Sapporo