A Si

A Si — Playing the Piano/Riding a Swan/Embrace — Shanghai, China

Huang Rong Min

Huang Rong Min — Stitching Earth’s Wounds — Guangxi, China

Huì Lín Shè

Huì Lín Shè — Heal the World — Beijing, China

Lin Lang

Lin Lang — No More — Jiangsu, China

Yang Hua Yao

Yang Hua Yao — Love In Eyes/Fish Memory — Xiamen, China

KL&K Design — Hong Ko

KL&K Design — Hong Ko — Heal the World with Love and Faith — Shenzhen, China

Zhi Yu Zhao

Zhi Yu Zhao — The Silence — Beijing, China

Wú Zhōng Hào

Wú Zhōng Hào — Outbreak Triology — Xiamen, China

Chop

Chop — I Want A Hug — Xiamen, China

Liú Xiǎo Yǐng

Liú Xiǎo Yǐng — Four Seasons of Mountain — Beijing, China

Zhèng Yìn (Uncle Geek)

Zhèng Yìn (Uncle Geek) — Mysterious Flower Pattern — Dalian, China

ENO

ENO — Hi Lovely Animals, Let’s Be Friends — Beijing, China