Hiiibrand Awards 2023 — Open for Entries

Hiiibrand Awards 2023 — Open for Entries — Nanjing, China

Deep Fried Creative

Deep Fried Creative — Hangzhou/Beijing, China

Hiii Illustration 2022 — Call For Entries

Hiii Illustration 2022 — Call For Entries — Nanjing, China

Sedryung Hong

Sedryung Hong — China

Lay Chen

Lay Chen — Shanghai, China

Hiiibrand Awards 2022 — Call For Entries

Hiiibrand Awards 2022 — Call For Entries — Nanjing, China

Peng Cheng

Peng Cheng — Shenzhen, China

Okraaa Design Lab

Okraaa Design Lab — Xiamen, China

Sdefeny Chan

Sdefeny Chan — Shenzhen, China

Wang Xiaoming — W.X.M.

Wang Xiaoming — W.X.M. — Beijing, China

HDU²³ Lab

HDU²³ Lab — Wuxi, China

Hiii Illustration International Competition

Hiii Illustration International Competition — Nanjing, China